ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

2024 оны өргөдөл гомдлын тайлан
2024 оны 1-р улиралд төрийн захиргааны албан тушаалд хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан
2023 оны өргөдөл гомдлын тайлан
2023 оны 1-р улиралд төрийн захиргааны албан тушаалд хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан
2023 оны 2-р улиралд төрийн захиргааны албан тушаалд хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан
2023 оны 3-р улирлын төрийн захиргааны албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан
2023 оны 4-р улирлын төрийн захиргааны албан тушаалтанд хандаж ирсэн өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан
2022 оны өргөдөл гомдлын тайлан
2022 онд төрийн захиргааны байгууллага албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан /2-р улирал/
2022 онд төрийн захиргааны байгууллага албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан /3-р улирал/
2022 онд төрийн захиргааны байгууллага албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан /4-р улирал/

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах эх сурвалж