Өргөдөл гомдлын ил тод байдал

2021 он

2021 онд төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

2021 онд нэгдсэн эмнэлгийн захиргаанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тухай

2021 онд эрүүл мэндийн газарт хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тухай

2020 он

2020 оны 1-р улиралд төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

2020 оны 2-р улирлын төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

2020 оны 3-р улирлын төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

2020 оны 4-р улирлын төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

2020 оны жилийн эцсийн төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

2019 он

2019 оны эхний хагас жилд Эрүүл мэндийн газар, Нэгдсэн эмнэлэгт хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тухай

2019 оны 3-р улирлын төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

2018 он

1-р улиралд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн хүснэгтэн тайлан

2-р улиралд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн хүснэгтэн тайлан

3-р улиралд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн хүснэгтэн тайлан

4-р улиралд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн хүснэгтэн тайлан

Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн эхний хагас жилийн бичмэд тайлан

2017 он

1-р улиралд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн хүснэгтэн тайлан

2-р улиралд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн хүснэгтэн тайлан

3-р улиралд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн хүснэгтэн тайлан

4-р улиралд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн хүснэгтэн тайлан

2017 онд ирүүлсэн өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн байдлын хүснэгтэн тайлан