Үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл

2021 онд “Эрүүл мэндийн салбарын стратеги төлөвлөгөө 2021-2024”-г батлан хэрэгжүүлж байна.

      

Аймгийн Засаг дарга, Эрүүл мэндийн газрын дарга нарын 2021 онд хамтран ажиллах гэрээ /Эрүүл  мэндийн газрын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө/

Эрүүл мэндийн сайд аймгийн Засаг даргын хамтран ажиллах гэрээний 2021 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын 2020 оны жилийн гүйцэтгэл сайжруулах ажлын төлөвлөгөө

Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын 2019 оны жилийн гүйцэтгэл сайжруулах ажлын төлөвлөгөө

“Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

Эрүүл мэндийн газрын 2019 онд хэрэгжүүлэх бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөө

Эрүүл мэндийн газрын 2019 оны жилийн гүйцэтгэл сайжруулах ажлын төлөвлөгөө