УИХ-ын тогтоол

Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 12 2002-04-25

 

Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал – 2030 батлах тухай 19 2016-02-05
Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай 53 2014-07-01
Монголын уламжлалт ангаах ухааныг хөгжүүлэх талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай 46 1999-07-02
Нийгмийн салбарт өөрчлөлт, шинэчлэл, хувьчлал хийх үндсэн чиглэл батлах тухай 56 2002-07-10
Нийгмийн эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай 81 2001-11-08
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 34 2000-04-20
Төрийн өмчөөс аймаг, нийслэлийн өмчид эд хөрөнгө шилжүүлэх, орон нутгийн өмчийн зарим эд хөрөнгийг төрийн өмчид хүлээн авах тухай 91 2001-11-22
Төрийн өмчөөс орон нутгийн өмчид эд хөрөнгө шилжүүлэх, орон нутгийн өмчийн зарим эд хөрөнгийг төрийн өмчид хүлээн авах тухай 2004 18 2004-04-23
Төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай