7 хоногийн үйл ажиллагааны мэдээлэл

2020 он

1 сар 1дэх 7 хоног

1 сар 2 дахь 7 хоног

1  сар 3 дахь 7 хоног

1 сар 4 дэх 7 хоног

2 сар 1 дэх 7 хоног

2 сар 2 дахь 7 хоног

2 сар 3 дахь 7 хоног

2 сар 4 дэх 7 хоног

3 сар 1 дэх 7 хоног

3 сар 2 дахь 7 хоног

3 сар 3 дахь 7 хоног

3 сар 4 дэх 7 хоног

4 сар 1 дэх 7 хоног

4 сар 2 дахь 7 хоног

4 сар 3 дахь 7 хоног

4 сар 4 дэх 7 хоног

5 сар 1 дэх 7 хоног

5 сар 2 дахь 7 хоног

5 сар 3 дахь 7 хоног

5 сар 4 дэх 7 хоног

6 сар 1 дэх 7 хоног

6 сар 2 дахь 7 хоног

6 сар 3 дахь 7 хоног

6 сар 4 дэх 7 хоног

7 сар 1 дэх 7 хоног

7 сар 2 дахь 7 хоног

7 сар 3 дахь 7 хоног

7 сар 4 дэх 7 хоног

8 сар 1 дэх 7 хоног

8 сар 2 дахь 7 хоног

8 сар 3 дахь 7 хоног

8 сар 4 дэх 7 хоног

9 сар 1 дэх 7 хоног

9 сар 2 дахь 7 хоног

9 сар 3 дахь 7 хоног

9 сар 4 дэх 7 хоног

10 сар 1 дэх 7 хоног

10 сар 2 дахь 7 хоног

 2019 он

1 сар 1 дэх 7 хоног

1 сар 2 дахь 7 хоног

1 сар 3 дахь 7 хоног

1 сар 4 дэх 7 хоног

2 сар 1 дэх 7 хоног

2 сар 2 дахь 7 хоног

2 сар 3 дахь 7 хоног

2 сар 4 дэх 7 хоног

3 сар 1 дэх 7 хоног

3 сар 2 дахь 7 хоног

3 сар 3 дахь 7 хоног

3 сар 4 дэх 7 хоног

4 сар 1 дэх 7 хоног

4 сар 2 дахь 7 хоног

4 сар 3 дахь7 хоног

4 сар 4 дэх 7 хоног

5 сар 1 дэх 7 хоног

5 сар 2 дахь 7 хоног

5 сар 3 дахь 7 хоног

5 сар 4 дэх 7 хоног

6 сар 1 дэх 7 хоног

6 сар 2 дахь 7 хоног

6 сар 3 дахь 7 хоног

6 сар 4 дэх 7 хоног

7 сар 1 дэх 7 хоног

7 сар 2 дахь 7 хоног

7 сар 3 дахь 7 хоног

7 сар 4 дэх 7 хоног

8 сар 1 дэх 7 хоног

8 сар 2 дахь 7 хоног

8 сар 3 дахь 7 хоног

8 сар 4 дэх 7 хоног

9 сар 1 дэх 7 хоног

9 сар 2 дахь 7 хоног

9 сар 3 дахь 7 хоног

9 сар 4 дэх 7 хоног

10 сар 1 дэх 7 хоног

2018 он

1 сар 1 дэх 7 хоног

1 сар 2 дахь 7 хоног

1 сар 3 дахь 7 хоног

1 сар 4 дэх 7 хоног

2 сар 1 дэх 7 хоног

2 сар 2 дахь 7 хоног

2 сар 3 дэх 7 хоног

2 сар 4 дэх 7 хоног

3 сар 1 дэх 7 хоног

3 сар 2 дахь 7 хоног

3 сар 3 дахь 7 хоног

3 сар 4 дэх 7 хоног

4 сар 1 дэх 7 хоног

4 сар 2 дахь 7 хоног

4 сар 3 дахь 7 хоног

4 сар 4 дэх 7 хоног

5 сар 1 дэх 7 хоног

5 сар 2 дахь 7 хоног

5 сар 3 дахь 7 хоног

5 сар 4 дэх 7 хоног

6 сар 1 дэх 7 хоног

6 сар 2 дахь 7 хоног

6 сар 3 дахь 7 хоног

6 сар 4 дэх 7 хоног

7 сар 1 дэх 7 хоног

7 сар 2 дахь 7 хоног

7 сар 3 дахь 7 хоног

7 сар 4 дэх 7 хоног

8 сар 1 дэх 7 хоног

8 сар 2 дахь 7 хоног

8 сар 3 дахь 7 хоног

8 сар 4 дэх 7 хоног

9 сар 1 дэх 7 хоног

9 сар 2 дахь 7 хоног

9 сар 3 дахь 7 хоног

9 сар 4 дэх 7 хоног

10 сар 1 дэх 7 хоног

10 сар 2 дахь 7 хоног

10 сар 3 дахь 7 хоног

10 сар 4 дэх 7 хоног

11 сар 1 дэх 7 хоног

11 сар 2 дахь 7 хоног

11 сар 3 дахь 7 хоног

11 сар 4 дэх 7 хоног

12 сар 1 дэх 7 хоног

12 сар 2 дахь 7 хоног

12 сар 3 дахь 7 хоног

12 сар 4 дэх 7 хоног