Өргөдөл гомдлын ил тод байдал

2019 он

2019 оны эхний хагас жилд Эрүүл мэндийн газар, Нэгдсэн эмнэлэгт хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тухай

2019 оны 3-р улирлын төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

2018 он

1-р улиралд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн хүснэгтэн тайлан

2-р улиралд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн хүснэгтэн тайлан

3-р улиралд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн хүснэгтэн тайлан

4-р улиралд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн хүснэгтэн тайлан

Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн эхний хагас жилийн бичмэд тайлан

2017 он

1-р улиралд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн хүснэгтэн тайлан

2-р улиралд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн хүснэгтэн тайлан

3-р улиралд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн хүснэгтэн тайлан

4-р улиралд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн хүснэгтэн тайлан

2017 онд ирүүлсэн өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн байдлын хүснэгтэн тайлан