Захиа шалгах Лого татах

Үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл

“Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

Эрүүл мэндийн газрын 2019 онд хэрэгжүүлэх бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөө

Эрүүл мэндийн газрын 2019 оны жилийн гүйцэтгэл сайжруулах ажлын төлөвлөгөө