Ёсзүйн салбар хороо

Тогтоол

Эрүүл мэндийн сайдын тушаал 2013 оны 11 сарын 25-ны 445 дугаар тушаал “Эмнэлгийн мэргэжилтэний ёсзүйн хэм хэмжээ”-г шинэчлэн батлах тухай

Эрүүл мэндийн сайдын тушаал 2017 оны 06-р сарын 30-ны өдрийн А/256-Дүрэм батлах тухай

Эрүүл мэндийн сайдын тушаал 2017 оны 06-р сарын 30-ны өдрийн А/256-Дүрэм батлах тухай /үргэлжлэл/

Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх эмнэлгийн мэргэжилтэний ёсзүйн хяналтын хорооны тогтоол

Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын дэргэдэх эмнэлгийн мэргэжилтэний ёсзүйн салбар хорооны тогтоол

Эмнэлгийн мэргэжилтэний ёсзүйн салбар хорооны бүрэлдэхүүнийг томилох тухай

Төлөвлөгөө

ЭМГ-ын дэргэдэх эмнэлгийн мэргэжилтний ёсзүйн салбар хорооны 2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Төрийн албан хаагчийн ёсзүйн ажлын хүрээнд зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө 2015

Эмнэлгийн мэргэжилтэний ёсзүйн салбар хорооны 2012 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө