Хүний нөөцийн ил тод байдал

2021 оны Хүний нөөцийн өнөөгийн байдал

2021 онд дутагдалтай байгаа эмч мэргэжилтний мэдээлэл

Нийгмийн баталгаа

А/27 Хөтөлбөр батлах тухай

Дундговь аймгийн эрүүл мэндийн салбарын нэн шаардлагатай, сул байгаа эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний судалгаа

Эрүүл мэндийн газрын “Нийгмийн баталгааг хангах” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Эрүүл мэндийн газрын “Эрүүл мэндийн нийгмийн хамгааллыг дэмжих сар”-ын хүрээнд 2018 оны 8-р сард хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Эрүүл мэндийн салбарын 2017-2020 оны хүний нөөц бэлтгэх төлөвлөлт

Аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын 2018 оны хүний нөөцийг хөгжүүлэх сургалтын төлөвлөгөө

Аймгийн “Эрүүл мэндийн газрын төрийн албан хаагчдын сургалт, мэдлэг чадварыг бий болгох хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилт

Аймгийн “Эрүүл мэндийн газрын төрийн албан хаагчдын сургалт, мэдлэг чадварыг бий болгох хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

Эрүүл мэндийн газрын 2018 онд сургалтанд хамрагдсан албан хаагчдын судалгаа

Тайлан

Эрүүл мэндийн газрын “Нийгмийн баталгааг хангах” хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт

Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилт

Аймгийн “Эрүүл мэндийн газрын албан хаагчдын сургалт мэдлэг чадварыг бий болгох хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 2018 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт

Эрүүл мэндийн салбарт нэн шаардлагатай байгаа эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний судалгаа-2019.07.30