Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудит

Эрүүл мэндийн газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

Эрүүл мэндийн газрын 2020 оны дотоод хяналтын ажлын төлөвлөгөө

Дотоод хяналт шалгалтын комиссыг шинэчлэн томилох тухай /2020 оны 04 сарын 20/

Дотоод хяналт шалгалтын комиссыг шинэчлэн томилох тухай

ЭМГ-ын даргын 486 албан тоот

Зөвлөмж

2019 оны Эрүүл мэндийн яамны хяналт шинжилгээ үнэлгээний танилцуулга

Дундговь аймгийн ЗДТГ-ын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн зөвлөмж /2019.01.02-ны өдрийн 01/

Төлөвлөгөө

Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын 2019 оны жилийн гүйцэтгэл сайжруулах ажлын төлөвлөгөө

Эрүүл мэндийн газраас МУ-ын ЗГ-ын “Сахилга хариуцлага дэг журмыг чангатгах тухай” 2018 оны 01 тоот албан даалгаврын дагуу хийх ажлын төлөвлөгөө

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны “Ажлын хариуцлага, сахилга дэг журмыг сайжруулах тухай” А/02 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

МУ-ын ЗГ-ын “Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 2018 оны 258 тоот албан даалгаврын дагуу хийх ажлын төлөвлөгөө

Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын 2018 оны жилийн гүйцэтгэл сайжруулах ажлын төлөвлөгөө

МУ-ын ЗГ-аас “Хариуцлагын жил”-ийн хүрээнд 2018 онд Эрүүл мэндийн газарт хэрэгжүүлэх ажил, арга хэмжээний төлөвлөгөө

Төрийн албаны тухай хууль болон төрийн албаны удирдах ажилтны зөвлөгөөний чиглэлийн хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөө

Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын 2018 оны төлөвлөгөөт дотоод хяналтын ажлын төлөвлөгөө

Тайлан

Төрийн албаны тухай хууль болон төрийн албаны удирдах ажилтны зөвлөгөөний чиглэлийн хүрээнд хийсэн ажлын тайлан

Төсөл

“ЭМГ-ын харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”-ын төсөл