Төсөл хөтөлбөр

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ /ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, СТРАТЕГИ/

Бодлогын баримт бичгийн нэр Батлагдсан шийдвэр Огноо Дугаар Хэрэгжих хугацаа
1. Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого Засгийн газрын тогтоол 2017. 01.18 24 2017-2026 он
2. “Орчны эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр Засгийн газрын тогтоол 2017.08.09 225 2017-2020 он
3. “Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах” үндэсний хөтөлбөр Засгийн газрын тогтоол 2017.01.11 11 2017-2021 он
4. “Осол гэмтлээс сэргийлэх” үндэсний хөтөлбөр Засгийн газрын тогтоол 2018.05.30 163 2018-2022 он
5. “Эрүүл насжилт, настны эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр Засгийн газрын тогтоол 2013.12.14 416 2014-2020 он
6. “Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр Засгийн газрын тогтоол 2017.03.07 78 2017-2021 он
7. “Хотжилт ба эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр  Засгийн газрын тогтоол 2016.01.04 4 2016-2020 он
8. “Хүн амын хоол тэжээл” үндэсний хөтөлбөр  Засгийн газрын тогтоол 2015.11.16 447 2016-2025 он
9. “Халдварт бус өвчинтэй тэмцэх” үндэсний хөтөлбөр  Засгийн газрын тогтоол 2017.09.27 289 2017-2021 он
10. “Эрүүл шүд-Эрүүл хүүхэд”  үндэсний хөтөлбөр  Засгийн газрын тогтоол 2018.08.15 255 2019-2023 он
11. “Элэг бүтэн Монгол” үндэсний хөтөлбөр Засгийн газрын тогтоол 2017.04.12 112 2017-2020 он
12. “Эрүүл иргэнтэй Дундговь” дэд хөтөлбөр Аймгийн Засаг даргын захирамж 2018.11.20 506 2018-2021 он
13. Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллын үндэсний хөтөлбөр Засгийн газрын тогтоол 2019.05.12 193 2019-2023 он
14. “Давсны хэрэглээг бууруулах” үндэсний стратеги Засгийн газрын тогтоол 2015.08.31 353 2015-2025 он