Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

2022 оны санхүүгийн ил тод байдал

2022 оны төсөв

2021 оны санхүүгийн ил тод байдал

2021 оны төсөв

Сарын мэдээний төлөвлөгөө гүйцэтгэл

1 сар

2 сар

3 сар

4 сар

5 сар

6 сар

7 сар

8 сар

9 сар

10 сар

11 сар

12 сар

2020 оны санхүүгийн ил тод байдал

2020 оны төсөв

2020 оны төсөв үргэлжлэл

2020.02.19 Дугаар 42-Аудитын гэрчилгээ

2020.02.19 Дугаар 79/03 Зөрчил арилгуулах тухай

Төсөвт байгууллагын 2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

2020 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайлан

2020 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан

2020 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан

2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн байдлын тайлан

2020 оны жилийн эцсийн мөнгөн гүйлгээний тайлан

2020 оны жилийн эцсийн үр дүнгийн тайлан

2020 оны жилийн эцсийн өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Сарын мэдээний төлөвлөгөө гүйцэтгэл

1 сар

2 сар

3 сар

4 сар

5 сар

6 сар

7 сар

8 сар

9 сар

10 сар

11 сар

12 сар

2019 оны санхүүгийн ил тод байдал

2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн байдлын тайлан

2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн мөнгөн гүйлгээний тайлан

2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн үр дүнгийн тайлан

2019 оны жилийн эцсийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

2019 оны аудитын тайлан

Сарын мэдээний төлөвлөгөө гүйцэтгэл

1 сар

2 сар

3 сар

4 сар

5 сар

6 сар

7 сар

8 сар

9 сар

2018 оны санхүүгийн ил тод байдал

2018 оны ЭМГ-ын төсөв

2017 оны аудитын тайлан

Аудитын зөрчил арилгуулах тухай

2018 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайлан

2018 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан

2018 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан

Сарын мэдээний төлөвлөгөө гүйцэтгэл

1 сар

2 сар

3 сар

4 сар

5 сар

6 сар

7 сар

8 сар

9 сар

10 сар

11 сар

12 сар

2017 оны санхүүгийн ил тод байдал

Сарын мэдээний төлөвлөгөө гүйцэтгэл

1 сар

2 сар

3 сар

4 сар

5 сар

6 сар

7 сар

8 сар

9 сар

10 сар

11 сар

12 сар

2017 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайлан

2017 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан