Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

2020 оны санхүүгийн ил тод байдал

2020.02.19 Дугаар 42-Аудитын гэрчилгээ

Төсөвт байгууллагын 2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

Сарын мэдээний төлөвлөгөө гүйцэтгэл

1 сар

2 сар

3 сар

4 сар

2019 оны санхүүгийн ил тод байдал

Сарын мэдээний төлөвлөгөө гүйцэтгэл

1 сар

2 сар

3 сар

4 сар

5 сар

6 сар

7 сар

8 сар

9 сар

2018 оны санхүүгийн ил тод байдал

2018 оны ЭМГ-ын төсөв

2017 оны аудитын тайлан

Аудитын зөрчил арилгуулах тухай

2018 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайлан

2018 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан

2018 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан

Сарын мэдээний төлөвлөгөө гүйцэтгэл

1 сар

2 сар

3 сар

4 сар

5 сар

6 сар

7 сар

8 сар

9 сар

10 сар

11 сар

12 сар

2017 оны санхүүгийн ил тод байдал

Сарын мэдээний төлөвлөгөө гүйцэтгэл

1 сар

2 сар

3 сар

4 сар

5 сар

6 сар

7 сар

8 сар

9 сар

10 сар

11 сар

12 сар

2017 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайлан

2017 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан