Тэтгэвэр тэтгэмж

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 29.2 дахь заалтын дагуу тэтгэмж олгоход бүртүүлэх материал

  1. Тэтгэврийн дэвтрийн хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулсан/
  2. Ажлаас чөлөөлж, тэтгэвэрт гаргасан тухай байгууллагын төсвийн захирагчийн тушаалын хуулбар
  3. Ажиллаж буй эрүүл мэндийн байгууллагаас хуулийн уг заалтанд заагдсан тэтгэмжийг олгоогүй тухай албан тодорхойлолт /Эх хувиар/
  4. Бусад баримт, бичиг /хувь хүний өргөдөл, цахим үнэмлэхийн хуулбар г.м/
  5. Мөнгөн тэтгэмж нь төсөвт тусгагдан, нэр нь баталгаажсан, тэтгэмж авах материал нь бүрдсэн боловч тэтгэмж олгогдохоос өмнө нас барсан эрүүл мэндийн ажилтны тэтгэмжийг ар гэрт олгох асуудлыг судлан шийдвэрлэж байх