Тусгай зөвшөөрөл

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТУУД

 1. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль
 2. Эрүүл мэндийн тухай хууль
 3. Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоол
 4. Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 145 дугаар тушаал
 5. Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 298 дугаар тушаал
 6. Эрүүл мэндийн сайдын 2015 оны 298 дугаар тушаал

Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох үйл явц нь 2 үе шаттай явагдана.

 1. Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч байгууллагаас ирүүлсэн төслийг Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн комиссын хурлаар хэлэлцүүлж төсөл нь хэрэгцээ шаардлага хангасан эсэхийг тодорхойлох.
 2. Төсөл дэмжигдсэн байгууллагын ажлын байранд үнэлгээ, дүгнэлт хийж дахин комиссын хурлаар хэлэлцүүлэн шаардлага хангасан байгуллагад “Тусгай зөвшөөрөл олгох” гэсэн 2 үе шатаар явагдана.

1-р шат: “Төсөл” ирүүлэх

 1. “Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч”-ийн эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагын хэрэгцээ шаардлага нь эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас тогтоосон эрүүл мэндийн чиглэлээр аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгоход 2014-2016 онд баримтлах Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 298 дугаар тушаалаар баталсан “Тэргүүлэх чиглэл”-тэй нийцсэн байна.
 2. Төслийг Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 298 дугаар тушаал, Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 145 дугаар тушаалын дагуу бичнэ.

2-р шат: “Баримт бичиг” бүрдүүлж ирүүлэх

 1. Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны “Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх
  баримт бичигт тавигдах шаардлага” 145 дугаар тушаалд заасны дагуу баримт бичгийг бүрдүүлж тусгай зөвшөөрлийн комиссын ажлын албанд ирүүлнэ.
 2. Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч байгууллагаас ирүүлсэн баримт бичгийг ЭМС-ын 2013 оны 145, ажлын байрыг  Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 17 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлнэ.

БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай болон улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах эмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллагын “тусгай зөвшөөрөл хүсэгч” дараах баримт бичгийг  бүрдүүлнэ.

 1. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл
 2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар хувь;
 3. Компаний дүрэм хуулбар хувь;
 4. Байгууллагын танилцуулга; /Одоо эрхлэхээр хүсэж буй байгууллагын тухай/
 5. Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр;
 6. Үүсгэн байгуулагчийн талаарх мэдээллийг ЭМС-ын 2013 оны 145 дугаар тушаалд заасан хүснэгт №1-ийн дагуу гаргана;
 7. Эрүүл мэндийн байгууллагын дүрэм;
 8. Эрүүл мэндийн ажилтаны мэдээллийг ЭМС-ын 145 дугаар тушаалд заасан хүснэгт №2, гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэн ажиллах тохиолдолд хүснэгт №3-ийн дагуу гаргана;
 9. Хөдөлмөрийн дотоод журам;
 10. Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хуулбарууд;
 11. Ажиллагсадын төрийн албан хаагчийн анкет /1-р маягтаар бөглөсөн байх/
 12. Ажиллагсадтай хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр байгуулж, баталгаажуулсан;
 13. Ажиллагсадын ажлын байрны тодорхойлолт, баталгаажуулсан;
 14. Эмнэлгийн тусгай хог хаягдал, ариутгал, халдваргүйтгэл, тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний газартай хийсэн гэрээний хуулбар хувь;
 15. Гадаад болон дотоод схем зураг; /байршил болон бүтэц, үйл ажиллагаа/
 16. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал харуулсан ЭМС-ын 145 дугаар тушаалд заасан хүснэгт №4-ийн дагуу гаргана;
 17. Бүтэц, үйл ажиллагааны стандартууд.

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОН ЭМ ХАНГАМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦАА СУНГУУЛАХ ХҮСЭЛТ ГАРГАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

Эрүүл мэндийн сайдын
2013 оны 143 дугаар тушаалын хавсралт

Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулахад дараах баримт бичиг бүрдүүлнэ.

 1. Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулахыг хүссэн өргөдөл;
 2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар хувь;
 3. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний эх хувь;
 4. Харьяа дүүргийнхээ татварын газраас тодорхойлолт авах; /сүүлийн 3 жилээр/
 5. НД-ийн газраас тодорхойлолт авах; /сүүлийн 3 жилээр/
 6. Ажиллагсадын мэдээлэл; /Мэргэжлийн эмч, мэргэжилтний дипломын хуулбар/
 7. Сүүлийн 3 жилд хийсэн ажлын тайлан;
 8. Тэмдэгтийн хураамж.

 

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, БИБ, вакцин, оношлуур, эмийн үйлдвэрийн тусгай зөвшөөрөл

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТУУД

 1. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль
 2. Эрүүл мэндийн тухай хууль
 3. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль
 4. Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 145 дугаар тушаал
 5. Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 298 дугаар тушаал
 6. Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоол

СТАНДАРТУУД

 1. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх байгууллагад тавигдах нийтлэг шаардлага MNS 5530:2014
 2. Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлэх байгууллагад тавигдах нийтлэг шаардлага MNS 6396:2013
 3. Эм үйлдвэрлэлд тавих нийтлэг шаардлага MNS 5524:2014

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, лабораторийн урвалж, оношлуур импортлох, ханган нийлүүлэх, эм үйлдвэрлэх чиглэлээр тусгай зөвшөөрөл олгох үйл явц нь 2 үе шаттай явагдана.

 1. Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч байгууллагаас ирүүлсэн төслийг Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн комиссын хурлаар хэлэлцүүлж “Төсөл нь хэрэгцээний шаардлагыг хангасан эсэхийг тодорхойлох”
 2. “Тусгай зөвшөөрөл олгох” гэсэн 2 үе шатаар явагдана.

1-р шат: Эм ханган нийлүүлэх байгууллага байгуулах “Төсөл” бичиж ирүүлэх

 1. “Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч”-ийн эм хангамжийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага байгуулах хэрэгцээ шаардлага нь эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас тогтоосон эрүүл мэндийн чиглэлээр аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгоход 2014-2016 онд баримтлах “Тэргүүлэх чиглэл”-тэй нийцсэн байна.
 2. Төслийг Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 298 дугаар тушаал, Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 145 дугаар тушаалын дагуу бичнэ.

2-р шат: “Баримт бичиг” бүрдүүлж ирүүлэх

 1. Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны “Эрүүл мэндийн чиглэлээр аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавигдах шаардлага” 145 дугаар тушаалд заасны дагуу баримт бичгийг бүрдүүлж тусгай зөвшөөрлийн комиссын ажлын албанд ирүүлнэ.
 2. Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч байгууллагаас ирүүлсэн баримт бичиг, ажлын байр нь холбогдох стандартын шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2015 оны 264 дүгээр тушаалын хавсралтаар батлагдсан шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлнэ.

БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

 1. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл;
 2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар хувь;
 3. Компаний дүрэм хуулбар хувь;
 4. Байгууллагын танилцуулга; /Одоо эрхлэхээр хүсэж буй тусгай зөвшөөрлийн талаар дурдьсан байх/
 5. Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр;
 6. Үүсгэн байгуулагчийн талаарх мэдээллийг ЭМС-ын 2013 оны 145 дугаар тушаалд заасан хүснэгт №1-ийн дагуу гаргана;
 7. Эм хангамжийн байгууллагын дүрэм;
 8. Эрүүл мэндийн ажилтаны мэдээллийг ЭМС-ын 145 дугаар тушаалд заасан хүснэгт №2, гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэн ажиллах тохиолдолд хүснэгт №3-ийн дагуу гаргана;
 9. Хөдөлмөрийн дотоод журам;
 10. Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хуулбарууд; /диплом, лиценз/
 11. Ажиллагсадын төрийн албан хаагчийн анкет /1-р маягтаар бөглөсөн байх/
 12. Ажиллагсадтай хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр байгуулж, баталгаажуулсан;
 13. Ажиллагсадын ажлын байрны тодорхойлолт, баталгаажуулсан;
 14. Эмнэлгийн тусгай хог хаягдлын гэрээний хуулбар хувь;
 15. Гадаад болон дотоод схем зураг; /байршлын болон бүтэц, үйл ажиллагааны/;
 16. Тоног төхөөрөмжийн хүчин чадалыг ЭМС-ын 145 дугаар тушаалд заасан хүснэгт №4-ийн дагуу гаргана;
 17. Импортлох болон үйлдвэрлэх гэж буй бүтээгдэхүүний танилцуулга;
 18. үйлдвэрлэгч болон үйлдвэрлэгчийн итгэмжлэгдсэн гэрээт борлуулагчтай хийсэн худалдан авах гэрээний хуулбар хувь;
 19. Гэрээт үйлдвэрлэгч нь олон улсын стандарт (ISO), эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP)-ын шаардлага хангасан гэрчилгээтэй байх;
 20. Тухайн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний онцлогоос шалтгаалан хуульд заасан бусад баримт бичиг; /шаардлагатай тохиолдолд/

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл

Биологийн идэвхит бүтээгдэхүүн

Эм үйлдвэрлэх

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦАА СУНГУУЛАХ

Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулахад дараах баримт бичиг бүрдүүлнэ.

 1. Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулахыг хүссэн өргөдөл;
 2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар хувь;
 3. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний эх хувь;
 4. Харьяа дүүргийнхээ татварын газраас тодорхойлолт авах; /сүүлийн 3 жилээр/
 5. НД-ийн газраас тодорхойлолт авах; /сүүлийн 3 жилээр/
 6. Ажиллагсадын мэдээлэл; /Мэргэжлийн эмч, мэргэжилтний диплом, лицензний хуулбар/
 7. Сүүлийн 3 жилд хийсэн ажлын тайлан;

 

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй эрүүл мэндийн байгууллагууд

Компани нэрЭмнэлгийн нэрБайгууллагын албан ёсны  хаягТусгай зөвшөөрлийн дугаарХүчинтэй хугацааУтасны дугаарУлсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаарБайгууллагын регистрҮйл ажиллагааны чиглэл
1Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газарНэгдсэн эмнэлэг7-р хороо Бага тойруу 5-500ЭУ-14/10/979Олгосон-2020-12-30 Дуусах-2025-12-3070593991870001038 РД:9035354Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
2Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газарУламжлалт анагаах ухааны төвБуяннэмэхийн гудамж 2-202ЭУ-15/10/1001Олгосон-2020-01-29 Дуусах-2025-01-2970592568870001058 РД:9035761Уламжлалт анагаах ухааны оношлогоо, эмчилгээ
3БГБХ-нөхөрлөлБоржигонмандал Сайнцагаан 7-р багЭУ-15/10/999Олгосон-2020-04-25 Дуусах-2025-04-2570593647820003001 РД:2128098Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
4БГБХ-нөхөрлөлӨлзийтмандалСайнцагаан 7-р багЭУ-15/10/1000Олгосон-2017-04-25 Дуусах-2025-04-2570592465820007001 РД:2128136Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
5Орон нутгийн өмчит ААТҮГБаянжаргалан ЭЭСан3-р баг эмнэлгийн байр ЭСХ-14/10/983Олгосон-2019-04-25 Дуусах-2022-04-2588047800814001013 РД:34290832-р зэрэглэлийн эмийн сан 
6Орон нутгийн өмчит ААТҮГГурвансайхан ЭЭСан5-р баг эмнэлгийн байрЭСХ-15/10/1003Олгосон-2020-04-25 Дуусах-2023-04-2596014505814002003РД:34289072-р зэрэглэлийн эмийн сан 
7Орон нутгийн өмчит ААТҮГӨндөршил ЭЭСан2-р баг эмнэлгийн байрЭСХ-14/10/980Олгосон-2019-04-25 Дуусах-2022-04-2589193543814001004РД:34285672-р зэрэглэлийн эмийн сан 
8Орон нутгийн өмчит ААТҮГӨлзийт ЭЭСан 6-р баг эмнэлгийн байрЭСХ-14/10/984Олгосон-2019-04-25 Дуусах-2022-04-2588092112814001006 РД:34289152-р зэрэглэлийн эмийн сан 
9Орон нутгийн өмчит ААТҮГАдаацаг ЭЭСан1-р баг эмнэлгийн байрЭСХ-14/10/986Олгосон-2019-04-25 Дуусах-2022-04-2586629969814002002 РД:34288852-р зэрэглэлийн эмийн сан 
10Орон нутгийн өмчит ААТҮГЭрдэнэдалай ЭЭСан 7-р баг эмнэлгийн байрЭСХ-14/10/985Олгосон-2019-04-25 Дуусах-2022-04-2599969597814001007 РД:34289312-р зэрэглэлийн эмийн сан 
11Орон нутгийн өмчит ААТҮГДэлгэрхангай ЭЭСан3-р баг эмнэлгийн байр ЭСХ-14/10/981Олгосон-2019-04-25 Дуусах-2022-04-2586120388814002001 РД:34286992-р зэрэглэлийн эмийн сан 
12Орон нутгийн өмчит ААТҮГСайхан-Овоо ЭЭСан1-р баг эмнэлгийн байрЭСХ-15/10/1004Олгосон-2020-04-25 Дуусах-2023-04-2588334506814001009 РД:34289822-р зэрэглэлийн эмийн сан 
13Орон нутгийн өмчит ААТҮГЛуус ЭЭСан 1-р баг эмнэлгийн байрЭСХ-14/10/982Олгосон-2019-04-25 Дуусах-2022-04-2599739814814001005 РД:34286722-р зэрэглэлийн эмийн сан 
14Орон нутгийн өмчит ААТҮГХулд ЭЭСан1-р баг эмнэлгийн байрЭСХ-15/10/1005Олгосон-2020-01-29 Дуусах-2022-01-2988806646814001008 РД:34289742-р зэрэглэлийн эмийн сан 
15Орон нутгийн өмчит ААТҮГДэлгэрцогт ЭЭСан3-р баг эмнэлгийн байр ЭСХ-15/10/1002Олгосон-2020-04-25 Дуусах-2023-04-2596622214814001012 РД:34290752-р зэрэглэлийн эмийн сан 
16Орон нутгийн өмчит ААТҮГДэрэн ЭЭСан 1-р баг эмнэлгийн байрЭСХ-15/10/1008Олгосон-2020-04-25 Дуусах-2023-04-2599392579814001002 РД:34284782-р зэрэглэлийн эмийн сан 
17Орон нутгийн өмчит ААТҮГЦагаандэлгэр ЭЭСан1-р баг эмнэлгийн байрЭСХ-15/10/1009Олгосон-2020-01-29 Дуусах-2022-01-2988856919814001011 РД:34290672-р зэрэглэлийн эмийн сан 
18Орон нутгийн өмчит ААТҮГГовь-Угтаал ЭЭСан2-р баг эмнэлгийн байрЭСХ-15/10/1007Олгосон-2020-04-25 Дуусах-2023-04-2589168964814001014 РД:34290912-р зэрэглэлийн эмийн сан 
19Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газарБаянжаргалан ЭМТөв3-р баг эмнэлгийн байр ЭУ-15/10/988Олгосон-2021-01-29 Дуусах-2026-01-2980911512870001007 РД:9034528Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
20Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газарГурвансайхан ЭМТөв5-р баг эмнэлгийн байрЭУ-15/10/992Олгосон-2021-01-29 Дуусах-2026-01-2988848512870001053 РД:9034595Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
21Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газарӨндөршил ЭМТөв2-р баг эмнэлгийн байрЭУ-14/10/976Олгосон-2020-04-25 Дуусах-2025-04-2588206121870003001 РД:9033203Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
22Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газарӨлзийт ЭМТөв6-р баг эмнэлгийн байрЭУ-14/10/977Олгосон-2020-12-30 Дуусах-2025-12-3088302950870010001 РД:9033106Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
23Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газарАдаацаг ЭМТөв1-р баг эмнэлгийн байрЭУ-14/10/975Олгосон-2020-12-30 Дуусах-2025-12-3099272814870004005 РД:9034889Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
24Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газарЭрдэнэдалай ЭМТөв7-р баг эмнэлгийн байрЭУ-15/10/998Олгосон-2021-01-29 Дуусах-2026-01-2993004422870001012 РД:9034722Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
25Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газарДэлгэрхангай ЭМТөв3-р баг эмнэлгийн байр ЭУ-15/10/990Олгосон-2021-01-29 Дуусах-2026-01-2988771444870001050 РД:9033432Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
26Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газарСайхан-Овоо ЭМТөв1-р баг эмнэлгийн байрЭУ-15/10/996Олгосон-2021-01-29 Дуусах-2026-01-2986768681870001059РД:9033246Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
27Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газарЛуус ЭМТөв1-р баг эмнэлгийн байрЭУ-15/10/994Олгосон-2021-01-29 Дуусах-2026-01-2980001945870001018 РД:9033319Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
28Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газарХулд ЭМТөв1-р баг эмнэлгийн байрЭУ-14/10/978Олгосон-2020-12-30 Дуусах-2025-12-3088083034870009001 РД:9033378Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
29Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газарДэлгэрцогт ЭМТөв3-р баг эмнэлгийн байр ЭУ-15/10/991Олгосон-2021-01-29 Дуусах-2026-01-2988051756870004010 РД:9033505Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
30Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газарДэрэн ЭМТөв1-р баг эмнэлгийн байрЭУ-15/10/989Олгосон-2021-01-29 Дуусах-2026-01-2988596655870005003 РД:9034293Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
31Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газарЦагаандэлгэр ЭМТөв1-р баг эмнэлгийн байрЭУ-15/10/997Олгосон-2021-01-29 Дуусах-2026-01-2988146554870001063 РД:9034447Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
32Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газарГовь-Угтаал ЭМТөв2-р баг эмнэлгийн байрЭУ-15/10993Олгосон-2021-01-29 Дуусах-2026-01-2999347548870005007 РД:9034366Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
33Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газарСайнцагаан ЭМТөв7-р баг эмнэлгийн байрЭСХ-15/10/995Олгосон-2021-01-29 Дуусах-2026-01-2988557650870005001 РД:9035311Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
34“Ачлал оргил” ХХК“Ачлал” хувийн эмнэлэгСайнцагаан 7-р баг ЭХ-15/10/1010Олгосон-2019-07-28 Дуусах-2024-07-2899055513811002029  РД:3428346Эмэгтэйчүүд хүүхдийн өвчний оношлогоо эмчилгээ
35“Аясал” ХХК“Хатан” хувийн эмнэлэгСайнцагаан 7-р багЭХ-10/10/961Олгосон-2018-11-18 Дуусах-2021-11-1899855283811004004 РД:2639572Эмэгтэйчүүдийн өвчний оношлогоо эмчилгээ
36“Сэтгэлийн жаргал” ХХК“Сэтгэлийн жаргал” хувийн эмнэлэгСайнцагаан 7-р баг ЭХ-14/10/987Олгосон-2019-04-25 Дуусах-2024-04-2589383852811002116РД:3429776Дотрын өвчний оношлогоо, эмчилгээ
37“Мөнхдэлгэр” ХХК“Мөнхдэлгэр” хувийн эмнэлэгСайнцагаан 7-р баг ЭХ-15/10/1011Олгосон-2020-04-25 Дуусах-2025-04-2599986428811019001 РД:2639386Дотор, хүүхдийн өвчний оношлогоо, эмчилгээ 
38“Элбэрэлбуян” ХХК“Элбэрэлбуян” хувийн эмнэлэгСайнцагаан 7-р багЭХ15/10/1012Олгосон-2020-04-25 Дуусах-2025-04-2588021892811004014 РД:2127148Дотор, хүүхдийн өвчний оношлогоо, эмчилгээ 
39“Манлай угалз” ХХК“E-and  оношлогоо” хувийн эмнэлэгСайнцагаан 7-р багЭСХ-14/02/972Олгосон-2020-04-25 Дуусах-2025-04-2599650845811003071 РД:3431223Хэт авиан оношлогоо
40“Галтай хайрхан” ХХК“Төгс дэлгэц” хувийн эмнэлэгСайнцагаан 7-р багЭСХ-14/02/973Олгосон-2020-02-28 Дуусах-2025-02-2588018738811002001РД:2639904Хэт авиан оношлогоо
41“Оточжой” ХХК“Оточжой” хувийн эмнэлэгСайнцагаан 7-р багЭХ-15/10/1025Олгосон-2021-07-09 Дуусах-2026-07-0999001694811005010 РД:3429997Хүүхдийн өвчний оношлогоо, эмчилгээ
42“Болорбадмаараг” ХХК“Онч” хувийн лабораториСайнцагаан 7-р баг ЭХ-15/10/1031Олгосон-2018-10-28 Дуусах-2021-10-2888197073811002112РД:3429726Клиник, Биохими, дархлал судлал, бактериологи 
43“Өөш тур” ХХК“Өөш манхан” сувилалӨлзийт 1-р багЭХ-15/10/1024Олгосон-2020-06-12 Дуусах-2023-06-1299118191811002007 РД:2709767Сувилахуйн тусламж үйлчилгээ
44“Наранбулаг” ХХК“Наранбулаг” халдваргүйжүүлэх үйлчилгээСайнцагаан 7-р багДугаар № АҮХ-15/10/1021Олгосон-2021-06-03 Дуусах-2026-06-0389666432811001005 РД:3427927Ахуй шавьж,мэрэгч устгах, халдваргүйжүүлэх үйлчилгээ
45“Тананговийн эрдэнэ” ХХК“Тана” шүдний эмнэлэгСайнцагаан 7-р баг ЭХ-15/10/1013Олгосон-2019-01-29 Дуусах-2024-01-2999599237811003105РД:3431797Нүүр амны өвчний оношлогоо, эмчилгээ
46“Номин хаш дент” ХХК“Хаш” хиймэл шүдний эмнэлэгСайнцагаан 7-р баг ЭХ-15/10/1014Олгосон-2020-04-25 Дуусах-2025-04-2599166262811003108 РД:3431835Хиймэл шүд хийх
47“Ижии бараат хайрхан” ХХК“Гэрэлт инээмсэглэл” шүдний эмнэлэгСайнцагаан 5-р багЭХ-15/10/1020Олгосон-2021-04-10 Дуусах-2026-04-1099042202811004037 РД:3432955Нүүр амны өвчний оношлогоо, эмчилгээ, хиймэл шүд хийх
48“Жас-Од” ХХК“Шинэ-Од” шүдний эмнэлэгСайнцагаан 7-р баг ЭХ-15/10/1026Олгосон-2021-07-09 Дуусах-2026-07-0999250869811004025 РД:3432785Нүүр амны өвчний оношлогоо,эмчилгээ
49“Монгол эм импекс” ХХК“Дундговь эм хангамж” хувийн эмийн сан Сайнцагаан 7-р баг ЭСХ-15/10/1027Олгосон-2020-07-09 Дуусах-2023-07-0988090757811003007 РД:34280791-р зэрэглэлийн эмийн сан 
50“Монгол эм импекс” ХХК“Дундговь эм хангамж” эм ханган нийлүүлэх төвСайнцагаан 7-р баг ХХ- 15/10/1022Олгосон-2020-06-03 Дуусах-2023-06-0388090757811003007 РД:3428079Хүний эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх
51“Задьгранд” ХХК“Мишээл” хувийн эмийн санСайнцагаан 5-р багЭСХ-15/10/1028Олгосон-2020-07-09 Дуусах-2023-07-09888712859011276077 РД:54537392-р зэрэглэлийн эмийн сан
52“Өсгө жирэм” ХХК“Өсгө жирэм” хувийн эмийн санСайнцагаан 7-р багЭСХ-15/10/1029Олгосон-2020-07-09 Дуусах-2025-07-1094482288811002060 РД:34290162-р зэрэглэлийн эмийн сан
53“Угтаалдалай” ХХК“Угтаалдалай” хувийн эмийн санЭрдэнэдалай 7-р баг ХХ-11/10/965Олгосон-2020-12-09 Дуусах-2023-12-0999137775811003022 РД:34303752-р зэрэглэлийн эмийн сан
54“Моносфарм трейд” ХХК“Монос” эм ханган нийлүүлэх төвСайнцагаан 7-р баг ХХ-11/10/964Олгосон-2020-12-09 Дуусах-2025-12-09995996099011022059 РД:2670712Хүний эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх
55“Эдмонсфарм” ХХК“Эдмонсфарм” хувийн эмийн санСайнцагаан 7-р баг ЭСХ-15/10/1033Олгосон-2020-12-09 Дуусах-2025-12-0999599609811004063 РД:34332421-р зэрэглэлийн эмийн сан 
56“Ундрам мандал” ХХК“Буяндэлгэр” хувийн эмийн санСайнцагаан 7-р багЭСХ-15/10/1015Олгосон-2020-04-25 Дуусах-2025-04-2588960655811001028РД:20122782-р зэрэглэлийн эмийн сан
57“МНЧ” ХХК“МНЧ” хувийн эмийн санСайнцагаан 7-р багЭСХ-15/10/1016Олгосон-2020-04-25 Дуусах-2025-04-2599058006811005009 РД:26391811-р зэрэглэлийн эмийн сан 
58“АБРАЙ-ҮР” ХХК“АР-ҮР” хувийн эмийн санСайнцагаан 7-р багЭСХ-15/10/1018Олгосон-2021-04-10 Дуусах-2024-04-1090118596811003050 РД:34308042-р зэрэглэлийн эмийн сан
59“Тавин-Ус” ХХК“Тавин-Ус” эм ханган нийлүүлэх байгууллагаСайнцагаан 7-р баг ХХ-15/10/1019Олгосон-2020-04-25 Дуусах-2025-04-25886956589011120054 РД:2541963Хүний эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх
60“Цогт” ХХК“Цогт” хувийн эмийн санЭрдэнэдалай 7-р баг ЭСХ-15/10/1023Олгосон-2020-06-03 Дуусах-2022-06-0399704277811002150 РД:34302512-р зэрэглэлийн эмийн сан
61“Сүлд баян хишигт” ХХК“ЭХ ҮРС” хүүхдийн эмнэлэгДэлгэрхангай 3-р баг ЭХ-15/10/1032Олгосон-2018-10-28 Дуусах-2021-10-2899123990811004070 РД:3433323Хүүхдийн өвчний оношлогоо, эмчилгээ
62“Гоогоо долгион”  ХХКГоогоо долгион Сайнцагаан сум 7-р багЭХ-16/10/1035Олгосон-2020-03-22 Дуусах-2025-03-2288833132811004113РД:3433920Мэдрэлийн эмчийн оношлогоо,эмчилгээ
63Мон хаар бор Мон хаар бор Эрдэнэдалай сум 7-р багСХ-17/10/1037Олгосон-2020-09-01 Дуусах-2025-09-0191918971811001016РД:2709422Сувилалын мэргэжлийн үйл ажиллагаа
64Угтаал мандал медУгтаал мандал медГовь-Угтаал 3-р багЭХ-17/10/1039Олгосон-2020-10-24 Дуусах-2025-10-2488772007811004027РД:3432807Нүүр амны өвчний оношлогоо, эмчилгээ, 
65Хан түшиг дентХан түшиг дент шүдний эмнэлэгСайнцагаан сум 7-р багЭХ-17/10/1036Олгосон-2020-04-25 Дуусах-2025-04-2599599998811004124РД:3434079Нүүр амны өвчний оношлогоо, эмчилгээ, 
66Сайн түшигСайн түшигСайнцагаан сум 7-р багАҮХ-16/10/1034Олгосон-2020-03-22 Дуусах-2023-03-22998498289011010108РД:2069326Ахуй шавьж,мэрэгч устгах, халдваргүйжүүлэх үйлчилгээ
67“Бямбаа гурван эрдэнэ” ХХК“Говийн оточ” сувилалӨлзийт 1-р багСХ-18/10/1040Олгосон-2021-05-25 Дуусах-2026-05-2596058064811004092РД:3433625Сувилалын мэргэжлийн үйл ажиллагаа
68“Олонлог ЭМЗ” ХХК“Олонлог” хүүхдийн эмнэлэгӨндөршил сум ЭХ-20/10/1042Олгосон-2020-04-23 Дуусах-2023-04-2388206121811005053РД:3435237Хүүхдийн өвчний оношлогоо, эмчилгээ 
69“Монос Дундговь” ХХкМонос Дундговь” эмийн санСайнцагаан 7-р багЭСХ-19/10/1040Олгосон-2020-09-13 Дуусах-2023-09-13880551139011022059 РД:26707121- зэрэглэлийн эмийн сан
70“Арвин Онги фарм ” ХХК“Хүслэн” эмийн санСайхан-Овоо сум ЭСХ-19/10/1040Олгосон-2019-09-13 Дуусах-2022-09-1386207688811001098РД:34357252-р зэрэглэлийн эмийн сан 
71“Болорбадмаараг” ХХК“Онч” эмийн санСайнцагаан сум 7-р багЭСХ-20/10/1043Олгосон-2020-05-08 Дуусах-2023-05-0888197073811002112РД:34297251-р зэрэглэлийн эмийн сан