Статистик мэдээлэл

МУ-ын ЭМСайдын тушаал 2013 оны 11-р сарын 27-ны 450 /Эрүүл мэндийн статистик мэдээллийн талаар авах зарим арга хэмжээний талаар/

МУ-ын ЭМСайдын тушаал 2013 оны 11-р сарын 27-ны 450-р тушаалын хавсралт

Эрүүл мэндийн статистик мэдээллийн талаар

Дундговь аймгийн 2021 оны хүн амын өвчлөл эндэгдлийн статистик мэдээлэл

1-р сарын  мэдээлэл

2-р сарын мэдээлэл

3-р сарын мэдээлэл

4-р сарын мэдээлэл

5-р сарын мэдээлэл

6-р сарын мэдээлэл

7-р сарын мэдээлэл

8-р сарын мэдээлэл

9-р сарын мэдээлэл

10-р сарын мэдээлэл

11-р сарын мэдээлэл

Дундговь аймгийн 2020 оны хүн амын өвчлөл эндэгдлийн статистик мэдээлэл

1-р сарын мэдээлэл

2-р сарын мэдээлэл

3-р сарын мэдээлэл

4-р сарын мэдээлэл

5-р сарын мэдээлэл

6-р сарын мэдээлэл

7-р сарын мэдээлэл

8-р сарын мэдээлэл

9-р сарын мэдээлэл

10-р сарын мэдээлэл

11-р сарын мэдээлэл

12-р сарын мэдээлэл

Дундговь аймгийн 2019 оны хүн амын өвчлөл эндэгдлийн статистик мэдээлэл

1-р сарын мэдээлэл

2-р сарын мэдээлэл

3-р сарын мэдээлэл

4-р сарын мэдээлэл

5-р сарын мэдээлэл

6-р сарын мэдээлэл

7-р сарын мэдээлэл

8-р сарын мэдээлэл

9-р сарын мэдээлэл

10-р сарын мэдээлэл

11-р сарын мэдээлэл

12-р сарын мэдээлэл

2018 оны хүн амын өвчлөл эндэгдлийн статистик мэдээлэл

1-р сарын мэдээлэл

2-р сарын мэдээлэл

3-р сарын мэдээлэл

4-р сарын мэдээлэл

5-р сарын мэдээлэл

6-р сарын мэдээлэл

7-р сарын мэдээлэл

8-р сарын мэдээлэл

9-р сарын мэдээлэл

10-р сарын мэдээлэл

11-р сарын мэдээлэл

12-р сарын мэдээлэл

2017 оны хүн амын өвчлөл эндэгдлийн статистик мэдээлэл

1-р сарын мэдээлэл

2-р сарын мэдээлэл

3-р сарын мэдээлэл

4-р сарын мэдээлэл

5-р сарын мэдээлэл

6-р сарын мэдээлэл

7-р сарын мэдээлэл

8-р сарын мэдээлэл

9-р сарын мэдээлэл

10-р сарын мэдээлэл

11-р сарын мэдээлэл

12-р сарын мэдээлэл