Сарын бүтээлч ажил

Эрүүл мэндийн салбарын 2019 оны 4-р сард хийсэн бүтээлч ажил

Эрүүл мэндийн салбарын 2019 оны 5-р сард хийсэн бүтээлч ажил

Эрүүл мэндийн салбарын 2019 оны 5-р сард хийсэн бүтээлч ажил

Эрүүл мэндийн салбарын 2019 оны 7-р сард хийсэн бүтээлч ажил

Эрүүл мэндийн салбарын 2019 оны 9-р сард хийсэн бүтээлч ажил