МУ-ын хууль

Авлигын эсрэг хууль
Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай
Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай
Аудитын тухай
Ахмад настны тухай
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай /Шинэчилсэн найруулга/
Байгууллагын нууцын тухай
Гамшигаас хамгаалах тухай /Шинэчилсэн найруулга/
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай /Шинэчилсэн найруулга/
Дархлаажуулалтын тухай
Донорын тухай /Шинэчилсэн найруулга/
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай
Захиргааны ерөнхий хууль
Зөрчлийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/
Инновацийн тухай
Иргэний бүртгэлийн тухай
Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэнд хяналт тавих тухай
Монгол улсын 2017 оны төсвийн тухай
Монгол улсын 2018 оны төсвийн тухай
Монгол Улсын үндсэн хууль
Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай
Нялх, балчир хүүхдийн хүнсний тухай
Согтуурах, мансуурах донтой өвчтэй этгээдийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх тухай
Статистикийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/
Сэжигтэн яллагчдыг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/
Тамхины хяналтын тухай
Төрийн албаны тухай /Шинэчилсэн найруулга/
Төрийн аудитын тухай
Төрийн болон албаны нууцын тухай
Төрийн хяналт шалгалтын тухай
Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай
Хог хаягдлын тухай /Шинэчилсэн найруулга/
Хувь хүний нууцын тухай
Хууль тогтоомжийн тухай хууль
Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх тухай
Хүнсний тухай /Шинэчилсэн найруулга/
Хүүхдийн эрхийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай
Хөдөлмөрийн тухай
Шилэн дансны тухай
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай /шинэчилсэн найруулга/
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай
Эрүүл ахуйн тухай
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/Эрүүл мэндийн даатгалын тухай
Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай
Эрүүл мэндийн тухай
Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүний тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай
Бусад хуулийг Энд дарж үзнэ үү.