Байгууллагын төлөвлөгөө, тайлан

2021 оны төлөвлөгөө

Эрүүл мэндийн сайд аймгийн Засаг даргын хамтран ажиллах гэрээний 2021 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын 2020 оны жилийн гүйцэтгэл сайжруулах ажлын төлөвлөгөө

2020 оны төлөвлөгөө

“Иргэдийн ажиллаж амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулах” ЭМГ-ын 2020 оны ажлын төлөвлөгөө

Эрүүл мэндийн газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

Эрүүл мэндийн сайд аймгийн Засаг даргын хамтран ажиллах гэрээний 2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Бүх нийтийн эрхзүйн боловсролыг дээшлүүлэх хөтөлбөрийн дагуу Эрүүл мэндийн газраас хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын 2019 оны жилийн гүйцэтгэл сайжруулах ажлын төлөвлөгөө

Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн баталгаа хангах 2020 оны төлөвлөгөө

Эрүүл мэндийн газрын төрийн албан хаагчийг мэргэшүүлэх 2020 оны сургалтын төлөвлөгөө

2019 оны төлөвлөгөнөөс биелүүлээгүй, цаашид үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээний төлөвлөгөө

Авилгалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

2020 оны тайлан

Аймгийн Засаг даргын хамтран ажиллах гэрээний 2020 оны жилийн эцсийн биелэлт

Байгууллагын 2020 оны жилийн гүйцэтгэлийн тайлан

Эрүүл мэндийн салбарын хэрэглэгчийн үнэлгээний тайлан

Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилт /2020 оны жилийн эцэс/

Хүний нөөцийг чадавхижуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлтийн тайлан

Эрүүл мэндийн газрын төрийн албан хаагчийг мэргэшүүлэх 2020 оны сургалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт

Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн биелэлтийг тайлагнах хүснэгт

2019 оны төлөвлөгөөнөөс биелээгүй, цаашид үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт

2020 оны 4-р улирлын төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

2020 оны жилийн эцсийн төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

Эрүүл мэндийн сайдын тушаал болон албан даалгаврын хэрэгжилт /2020 оны эхний хагас жилийн байдлаар/

Аймгийн Засаг даргын хамтран ажиллах гэрээний эхний хагас жилийн биелэлт

Байгууллагын 2020 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан

2019 оны төлөвлөгөө

“Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

Эрүүл мэндийн газрын 2019 онд хэрэгжүүлэх бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөө

Эрүүл мэндийн газрын 2019 оны жилийн гүйцэтгэл сайжруулах ажлын төлөвлөгөө

Эрүүл мэндийн газрын 2019 оны 1-р улирлын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

Эрүүл мэндийн газрын 2019 оны 2-р улирлын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

2018 оны төлөвлөгөө

Эрүүл мэндийн газрын “Нийгмийн баталгааг хангах” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

ЭМГ-ын 2018 оны үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө

Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийг дэмжих жилийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

ЭМГ-ын 2018 оны үйл ажиллагааны 1-р улирлын төлөвлөгөө

ЭМГ-ын 2018 оны үйл ажиллагааны 2-р улирлын төлөвлөгөө

ЭМГ-ын 2018 оны 3-р улирлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

ЭМГ-ын 2018 оны 4-р улирлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Эрүүл мэндийн газрын “Эрүүл мэндийн нийгмийн хамгааллыг дэмжих сар”-ын хүрээнд 2018 оны 8-р сард хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Эрүүл мэндийн салбарын 2017-2020 оны хүний нөөц бэлтгэх төлөвлөлт

Аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын 2018 оны хүний нөөцийг хөгжүүлэх сургалтын төлөвлөгөө

2018 оны тайлан

“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИХ ЖИЛ”-ИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Эрүүл мэндийн газрын төсвийн шууд захирагчийн 2018 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн тайлан /Жилийн эцсийн байдлаар/

2018 оны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарын үзүүлэлт

Эрүүл мэндийн газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт

Францын Аксион Монголиа нийгэмлэгийн хамтын ажиллагааны “Хэвлийн хөндийн болон эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс заслын хөгжүүлэх” төслийн хэрэгжилт

Хүний нөөцийг чадавхижуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлтийн тайлан

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 2018 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийн тайлан

Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилт /Жилийн эцэс/

МУ-ын эдийн засаг, нийгмийн 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төлөвлөгөөний 2018 оны хэрэгжилтийн тайлан

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагч аймгийн засаг даргатай байгуулсан гэрээний хэрэгжилт

Хэрэглэгчийн үнэлгээний тайлан

ЗГ-ын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн Дундговь аймагт холбогдолтой заалтуудыг хэрэгжүүлэх 2018 оны арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт

Эрүүл мэндийн газрын “Нийгмийн баталгааг хангах” хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт

Эрүүл мэндийн салбарын төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон Дундговь аймгийн Засаг даргын хооронд хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэлт санхүүжилтын талаар 2018 онд байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийн эхний хагас жилийн тайлан

Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилт

МУ-ын эдийн засаг, нийгмийг 2018 он хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төлөвлөгөөний 2018 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилтийн тайлан

Эрүүл мэндийн газрын хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 2018 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилтийн тайлан

Аймгийн засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 2018 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний эхний хагас жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн Дундговь аймагт холбогдолтой заалтуудыг хэрэгжүүлэх 2018 оны арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт

Аймгийн “Эрүүл мэндийн газрын албан хаагчдын сургалт мэдлэг чадварыг бий болгох хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 2018 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт

2017 оны төлөвлөгөө

ЭМГ-ын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

ЭМГ-ын 2017 оны 1-р улирлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

ЭМГ-ын 2017 оны 1-р улирлын төлөвлөгөө

ЭМГ-ын 2017 оны үйл ажиллагааны 3-р улирлын төлөвлөгөө

2017 оны тайлан

ЭМГ-ын 2017 оны 1-р улирлын төлөвлөгөөний хэрэгжилт

ЭМГ-ын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан

2016 оны Эрүүл мэндийн газрын төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн тайлан

Байгууллагын ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилт

ЭМГ-аас 2017 онд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны тайлан

ЭМГ-ын хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 2017 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийн тайлан

МУ-ын эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт

Эрүүл мэндийн сайд болон Дундговь аймгийн Засаг даргын хамтран ажиллах гэрээний хэрэгжилт

Хэрэглэгчийн үнэлгээний тайлан

2016 оны төлөвлөгөө

ЭМГ-ын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

ЭМГ-ын 2016 оны 1-р улирлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

ЭМГ-ын 2016 оны 2-р улирлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

ЭМГ-ын 2016 оны 3-р улирлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2016 оны тайлан

ЭМГ-ын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт

ЭМГ-ын 2016 оны 1-р улирлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт

ЭМГ-ын 2016 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт

2016 оны Эрүүл мэндийн газрын төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн тайлан

Байгууллагын ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

МУ-ын эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт

Эрүүл мэндийн төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон Дундговь аймгийн Засаг даргын хооронд ЗГ-ын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх талаар байгуулсан гэрээний биелэлт

ЭМГ-ын тогтоол шийдвэр хэрэгжилтийн тайлан

ЭМГ-ын эдийн засаг нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, төлөвлөгөөний хэрэгжилт

МУ-ын ЗГ-ын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн 2016 оны хэрэгжилт