Захиа шалгах Лого татах

Сул орон тооны зар

2019 он

Эрүүл мэндийн салбарын 2019 оны 1 сарын сул ажлын байрны зар

Эрүүл мэндийн салбарын 2019 оны 2-р сарын сул ажлын байрны зар

Эрүүл мэндийн салбарын 2019 оны 3-р сарын сул ажлын байрны зар

Эрүүл мэндийн салбарын 2019 оны 4-р сарын сул ажлын байрны зар

Эрүүл мэндийн салбарын 2019 оны 5-р сарын сул ажлын байрны зар

Эрүүл мэндийн салбарын 2019 оны 6-р сарын сул ажлын байрны зар

Эрүүл мэндийн салбарын 2019 оны 7-р сарын сул ажлын байрны зар

Эрүүл мэндийн салбарын 2019 оны 8-р сарын сул ажлын байрны зар

2018 он

2018.01.17-ны өдөр сул ажлын байрны захиалга

2018.11.29-ны өдөр сул ажлын байрны захиалга

2018.10.08-ны өдөр сул ажлын байрны захиалга

2018.06.19-ны өдөр сул ажлын байрны захиалга

2018.05.20-ны өдөр сул ажлын байрны захиалга