Сул орон тооны зар

2021 он

Дутагдалтай байгаа эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний мэдээлэл

2021 оны 6 сар сул ажлын байрны зар

2020 он

Дундговь аймгийн эрүүл мэндийн салбарын нэн шаардлагатай, сул байгаа эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний мэдээлэл /2 сарын 24/

Дундговь аймгийн эрүүл мэндийн салбарын нэн шаардлагатай, сул байгаа эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний мэдээлэл /3 сарын 20/

Эрүүл мэндийн салбарын 2020 оны 4 сарын сул ажлын байрны зар

Зооноз өвчин судлалын төвийн 2020 оны 4 сарын сул ажлын байрны зар

Эрүүл мэндийн салбарын 2020 оны 11-р сарын сул ажлын байрны зар

Эрүүл мэндийн салбарын 2020 оны 12-р сарын сул ажлын байрны зар

2019 он

Эрүүл мэндийн салбарын 2019 оны 1 сарын сул ажлын байрны зар

Эрүүл мэндийн салбарын 2019 оны 2-р сарын сул ажлын байрны зар

Эрүүл мэндийн салбарын 2019 оны 3-р сарын сул ажлын байрны зар

Эрүүл мэндийн салбарын 2019 оны 4-р сарын сул ажлын байрны зар

Эрүүл мэндийн салбарын 2019 оны 5-р сарын сул ажлын байрны зар

Эрүүл мэндийн салбарын 2019 оны 6-р сарын сул ажлын байрны зар

Эрүүл мэндийн салбарын 2019 оны 7-р сарын сул ажлын байрны зар

Эрүүл мэндийн салбарын 2019 оны 8-р сарын сул ажлын байрны зар

2018 он

2018.01.17-ны өдөр сул ажлын байрны захиалга

2018.11.29-ны өдөр сул ажлын байрны захиалга

2018.10.08-ны өдөр сул ажлын байрны захиалга

2018.06.19-ны өдөр сул ажлын байрны захиалга

2018.05.20-ны өдөр сул ажлын байрны захиалга