Ажил дүгнэлт

Эрүүл мэндийн газрын бүх ажиллагсадын ажлыг улирал бүр тайлангаар удирдлагын багийн хурлаар хэлэлцэж дүгнэн 2020 оны 1-р улиралд 8901855 төгрөг, 2-р улирралд 9323711 төгрөг, 3-р улиралд 8005455 төгрөг, 4-р улиралд 10676549 төгрөгийн урамшуулал олгосон.

Эрүүл мэндийн газрын төрийн захиргааны албан хаагчдын ажлыг улирал бүр Эрүүл мэндийн газрын даргын 2020 оны А/38 дугаар тушаалаар үнэлгээний баг дүгнэж байна. Засгийн газрын 2019 оны 5 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралт, 2019 оны 395 дугаар тогтоол, Эрүүл мэндийн газрын даргын 2020 оны А/38 дүгээр тушаалаар Эрүүл мэндийн газрын төрийн үйлчилгээний албан хаагч, Нэгдсэн эмнэлэг,  уламжлалт анагаах ухааны төв, зооноз өвчин судлалын төвийн дарга нарын ажлыг сар бүр шалгуур үзүүлэлтийн дагуу  дүгнэн ажиллаж байна.

ЭМГ-ын даргын 2020 оны А/38 дугаар тушаал

Засгийн газрын 2019 оны 5 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралт

Засгийн газрын 2019 оны 395 дугаар тогтоол