Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө тайлан

Авилгалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө-2020

Эрүүл мэндийн газрын 2018 оны авилгалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

Зөвлөмжийн хэрэгжилт /2018.11.05/

МУ-ын ЗГ-ын тогтоол- Төлөвлөгөө батлах тухай 2017.04.12-ны 114  

2017.04.12-ны 114 тогтоолын хавсралт

Авилгалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө-2018