Авилгалын эсрэг үйл ажиллагаа

Авилгалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө-2020

Авилгалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр энд дарж үзнэ үү.

2020 оны авилгалын эсрэг үйл ажиллагаа

Авилгалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө-2020

Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны  төлөвлөгөө2019

МУ-ын ЗГ-ын тогтоол- Төлөвлөгөө батлах тухай 2017.04.12-ны 114  

2017.04.12-ны 114 тогтоолын хавсралт

Авлигатай тэмцэх газрын 2019.01.17-ний өдрийн зөвлөмж

Авлигатай тэмцэх газрын 2019.01.17-ний өдрийн зөвлөмж хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

Авилгалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

Эрүүл мэндийн газрын 2018 оны авилгалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

Авилгалын эсрэг үйл ажиллагааны тайлан

Зөвлөмжийн хэрэгжилт /2018.11.05/

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг

Авилгалтай тэмцэх газар 05/1535-Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай

Авилгалтай тэмцэх газар 05/9148- Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай

Авилгалтай тэмцэх газар 05/2240-Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай

Авилгалтай тэмцэх газар 05/2938-Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай

Авилгалтай тэмцэх газар 05/5263-Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай

Авилгалтай тэмцэх газар 05/6756-Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай

Авилгалтай тэмцэх газар 05/8078-Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай

Авилгалтай тэмцэх газар 05/9097-Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай

Хувийн ашиг сонирхлын хамаарал бүхий этгээдийн судалгаа

Эрүүл мэндийн салбарын нийтийн албаг тушаалтнуудын хамаарал бүхий этгээдийн судалгаа

Эрүүл мэндийн газрын удирдах албан тушаалтнуудын хамаарал бүхий этгээдүүдийн ажил эрхлэлтийн 2018 оны судалгаа